Algemene voorwaarden Zakelijk

Algemene voorwaarden Particulier

Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt


Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door FOSAG
(Ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche).
Deze voorwaarden treden in werking per 1 september
2006 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.

Artikel 1 – Definities en werkingsfeer
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie
de werkzaamheden zijn opgedragen;
b. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die in
het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf aan opdrachtnemer
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
c. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte
afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden door
opdrachtnemer.
2. Deze algemene voorwaarden zijn, in aanvulling of afwijking van het
Burgerlijk Wetboek, van toepassing op alle tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Partijen zijn overeengekomen
dat deze voorwaarden als vast onderdeel van de overeenkomsten worden
aangemerkt.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen derhalve na aanvaarding slechts door opdrachtnemer worden herroepen indien dit onverwijld geschiedt.
2. Mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van elk der partijen de totstandkoming van de overeenkomst door andere middelen te bewijzen.
4. Indien geen van beide partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en opdrachtnemer met instemming van opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de overeenkomst heeft gemaakt, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3 – Prijzen en prijswijzigingen
1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Bij de prijzen bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.
3. De prijs wordt zoveel mogelijk vastgesteld op basis van een van te voren overeengekomen uurtarief of op grond van een van te voren overeengekomen vast bedrag.
4. Indien de prijs bij het sluiten van de overeenkomst niet is bepaald of slechts een richtprijs is bepaald, is opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd.
Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door
opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk
bedongen prijzen en met de door hem ter zake van de vermoedelijke prijs
gewekte verwachtingen.
5. Indien een richtprijs was bepaald, zal deze richtprijs met niet meer dan
15% mogen worden overschreden, tenzij opdrachtnemer opdrachtgever
zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd, om hem de gelegenheid te geven het werk alsnog te  beperken of te vereenvoudigen. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan zulke beperking of vereenvoudiging moeten meewerken.
6. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing op aannemingen van werk waarbij de prijs afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het werk.
7. Hetgeen in dit artikel is bepaald aangaande prijzen en prijswijzigingen, is niet van toepassing op meerwerk en stelposten.
8. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat zulks aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, zal opdrachtnemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging kunnen aanpassen, mits opdrachtnemer bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.
9. Opdrachtnemer mag de prijs eveneens aanpassen indien de kostenverhoging het gevolg is van de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang, tenzij opdrachtnemer de onjuistheid der gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst 
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens.
b. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of
te factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds
waren uitgevoerd.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer volledige
schadevergoeding te vorderen.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren
werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van
de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit).
De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van
opdrachtgever.
4. Opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle
bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens
werkzaamheden.
5. Opdrachtgever stelt het benodigde materieel beschikbaar. Deze
moeten voldoen aan de wettelijke en door de Arbeidsinspectie gestelde
veiligheidsvoorschriften.
6. Opdrachtgever zorgt ervoor dat aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden dat materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het werk gebracht kunnen worden.
7. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige
toiletten en schaftlokalen op het werk.
8. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan personen, goederen en milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
9. Opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch bouwafval.
10. Opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
11. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel
omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
12. Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
13. Opdrachtnemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in
geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, daaronder begrepen de ondergrond waarop opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten en gebreken in door opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
14. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.
15. Indien opdrachtnemer tijdens de uitvoering voorziet dat de uitvoeringstermijn zal worden overschreden, doet hij hiervan mededeling aan opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding.

Artikel 5 – Meerwerk
1. Ingeval van door opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan opdrachtnemer slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de  noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
2. Van deze bepaling kan niet ten nadele van opdrachtgever worden afgeweken,
behoudens bij een standaardregeling als bedoeld in artikel 214 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 – Voortijdige beëindiging 
1. De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst van opdrachtnemer, tussentijds uitsluitend per aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van beëindiging, worden opgezegd.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever
zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van
de overeenkomst door opdrachtnemer en bij tussentijdse beëindiging door opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer te betalen:
a. de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd met de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door opdrachtnemer van het reeds voltooide werk.
b. bij gebreke van een aanneemsom, 125% van de gefactureerde en/of
te factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds waren uitgevoerd.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht van opdrachtnemer volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Oplevering en herstel van gebreken
1. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
2. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
3. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.
5. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen
redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

× Hoe kunnen we u helpen?